مشاور کنکور

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

✅ بهرام بیجنوند

 

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

📱۰۹۱۹۸۳۰۷۳۱۴
☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۳۳۶۰
🆔 @Bijnavand_Moshaver

✅ علی شاه ابراهیمی

 

 

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک
📱۰۹۱۲۷۳۶۰۷۱۳
☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۵۲۳۷
🆔 @ASH721

✅ سلمان صفار

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

📱۰۹۰۳۴۱۷۴۹۲۲
☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۵۸۴۱
🆔 @Moshaver_Slmn

✅ مهدی دانادوست

 

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

📱۰۹۱۹۵۸۲۲۲۴۱
☎️ ۰۲۱۷۷۲۱۲۷۰۷
🆔 @Mmehdi_Dn

✅ محمد علی جلالی

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک

📱۰۹۳۵۲۲۱۸۸۷۸
☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۷۳۴۲
🆔 @Mazemoshaver


‌ ✅ علی داروغه

📱۰۹۱۲۰۶۰۱۷۹۸
☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۶۵۲۱
🆔 @Dr_Alidaroogheh

‌ ✅ مجتبی دانادوست

 

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک
📱۰۹۱۲۶۰۱۵۲۱۷
☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۲۵۲۲
🆔 @Mmojtaba_Dn

✅ رضا الهامی

✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک
📱۰۹۱۲۰۷۸۶۲۷۸
☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۹۸۹۳
🆔 @OPT1994