انتشارات سرای دانش فدک

مرجع تخصصی کتاب های
مشاوره,روش های تست زنی,بانک تست کنکور
در کنکور سراسری

درس به درس رشته ریاضی

بانک تست کنکور سراسری

فیزیک کنکور

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس فیزیک

شیمی کنکور

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس شیمی

ریاضی کنکور

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس ریاضی

زبان و ادبیات فارسی کنکور

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی کنکور

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس عربی

دین و زندگی کنکور

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس دین و زندگی

زبان انگلیسی کنکور

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس زبان انگلیسی

درس به درس رشته تجربی

بانک تست کنکور سراسری

زیست شناسی کنکور

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس زیست شناسی _تجربی

زمین شناسی کنکور

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس زمین شناسی _تجربی

شیمی کنکور تجربی

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس شیمی _تجربی

فیزیک کنکور تجربی

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس فیزیک _تجربی

ریاضی کنکور تجربی

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس ریاضی _تجربی

زبان و ادبیات فارسی کنکور

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس زبان و ادبیات فارسی _تجربی

زبان عربی کنکور

بانک تست کنکور سراسری

دین و زندگی کنکور

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس دین و زندگی _تجربی

زبان انگلیسی کنکور

بانک تست کنکور سراسری

بانک تست کنکور سراسری درس انگلیسی _تجربی

انتخاب رشته آسان

معرفی رشته های دانشگاهی

علوم ریاضی و فیزیک

معرفی رشته های دانشگاهی

معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و فیزیک

علوم تجربی

معرفی رشته های دانشگاهی

معرفی رشته های دانشگاهی تجربی

علوم انسانی

معرفی رشته های دانشگاهی

معرفی رشته های دانشگاهی انسانی

هنر و زبان های خارجی

معرفی رشته های دانشگاهی

معرفی رشته های دانشگاهی زبان

گروه آموزشی ماز

کتاب های آموزشی زیست شناسی ماز

آموزش زیست دوازدهم ماز

کتاب آموزش زیست شناسی کنکور

کتاب آموزش زیست پایه دوازدهم ماز

آموزش زیست یازدهم ماز

کتاب آموزش زیست شناسی کنکور

کتاب آموزش زیست پایه یازدهم ماز

آموزش زیست دهم ماز

کتاب آموزش زیست شناسی کنکور

کتاب آموزش زیست پایه هم ماز

آموزش زیست پایه ماز

کتاب آموزش زیست شناسی کنکور

از سال 92 تا 98

دفترچه سوالات کنکور سراسری ریاضی

ریاضی فیزیک 98 نظام قدیم

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 98_ریاضی_نظام قدیم

ریاضی فیزیک 98 نظام جدید

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 98_ریاضی_نظام جدید

ریاضی فیزیک 97

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 97_ریاضی

ریاضی فیزیک 96

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 96_ریاضی

ریاضی فیزیک 95

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 95_ریاضی

ریاضی فیزیک 94

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 94_ریاضی

ریاضی فیزیک 93

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 93_ریاضی

ریاضی فیزیک 92

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 92_ریاضی

از سال 92 تا 98

دفترچه سوالات کنکور سراسری تجربی

تجربی 98 نظام قدیم

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 98_تجربی-نظام جدید

تجربی 98 نظام جدید

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 98_تجربی-نظام قدیم

تجربی 97

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 97_تجربی

تجربی 96

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 96_تجربی

تجربی 95

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 95_تجربی

تجربی 94

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 94_تجربی

تجربی 93

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 93_تجربی

تجربی 92

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 92_تجربی

از سال 94 تا 98

دفترچه سوالات کنکور سراسری انسانی

انسانی 98 نظام قدیم

دفترچه سوالات کنکور سراسری

انسانی 98 نظام جدید

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 98_انسانی-نظام جدید

انسانی 97

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 97_انسانی

انسانی 96

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 96_انسانی

انسانی 95

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 95_انسانی

انسانی 94

دفترچه سوالات کنکور سراسری

دفترچه سوالات کنکور سراسری 94_انسانی

ویژه سال 98

دفترچه سوالات امتحان نهایی

ریاضی و فیزیک خرداد 98

سوالات امتحان نهایی

امتحان نهایی ریاضی خرداد 98

ریاضی و فیزیک شهریور 98

سوالات امتحان نهایی

امتحان نهایی ریاضی شهریور 98

ریاضی و فیزیک دی 98

سوالات امتحان نهایی

امتحان نهایی ریاضی دی ماه 98

تجربی خرداد 98

سوالات امتحان نهایی

امتحان نهایی تجربی خرداد 98

تجربی شهریور 98

سوالات امتحان نهایی

امتحان نهایی تجربی شهریور 98

تجربی شهریور 98

سوالات امتحان نهایی

امتحان نهایی تجربی دی ماه 98

انسانی خرداد 98

سوالات امتحان نهایی

امتحان نهایی انسانی خرداد 98

انسانی شهریور 98

سوالات امتحان نهایی

امتحان نهایی انسانی شهریور 98

انسانی دی 98

سوالات امتحان نهایی

امتحان نهایی انسانی دی ماه 98

محصولات ویژه موفقیت در کنکور

رشته ریاضی و فیزیک

دفتر ثبت عملکرد هفتگی

دفتر ثبت هملکرد هفتگی (ریاضی و فیزیک)

رشته تجربی

دفتر ثبت عملکرد هفتگی

دفتر ثبت هملکرد هفتگی (تجربی)

رشته انسانی

دفتر ثبت عملکرد هفتگی

دفتر ثبت هملکرد هفتگی (علوم انسانی)

پایه

دفتر ثبت عملکرد هفتگی

دفتر ثبت هملکرد هفتگی (پایه)

پاسخ برگ ویژه کنکور

ویژه کار در منزل

پاسخبرگ کنکور

صفر تا صد موفقیت در تحصیل

ویژه موفقیت در کنکور

صفر تا صد موفقیت در تحصیل

تغذیه مناسب دوران تحصیل

از ابتدایی تا نوجوانی

تغذیه مناسب دوران تحصیل

Newsletter