تمام مطالب برچسب : تطبیق ماز با کنکور
تطابق فوق العاده آزمون ها و کلاس های آنلاین ماز با کنکور 97

تطابق فوق العاده آزمون ها و کلاس های آنلاین ماز با کنکور 97

  هر سال قول ماز به شما شباهت فوق العاده سوالات ماز به سوالات کنکور بوده است. در کنکوری که گذشت یعنی کنکور 97 نیز ماز مجددا به این قول خود عمل کرده و حتی فراتر از انتظارات شباهت و تطابق 98 درصدی را با سوالات کنکور 97 داشته است! طبیعتا شرکت تمامی نفرات برتر و جامعه آماری بالای آزمون های ماز نیز گواهی دیگری بر این ادعا می باشد.  قول بعدی ماز به شما, تطابق سوالات ماز با کنکور 98 خواهد بود.  سوالات کنکور امسال علاوه بر اینکه با آزمون های ماز تطابق فوقالعاده ای داشته اند با کلاس های آنلاین ماز نیز دارای تطابق زیادی بوده اند.  گروه ماز برای هر دو مورد ذکر شده فایل هایی تهیه دیده […]