تمام مطالب برچسب : جزوه رایگان کنکوری ریاضی دهم
دانلود جزوه کنکوری فصل اول ریاضی دهم

دانلود جزوه کنکوری فصل اول ریاضی دهم

در این پست برای شما دانش آموزان عزیز دانلود جزوه کنکوری فصل اول ریاضی دهم را آماده کرده ایم. در ابتدای کتاب درسی ریاضی(۱) دهم می خوانیم : مجموعه های اعداد انسان در طول تاریخ برحسب نیاز خود از مجموعههای مختلف اعداد استفاده کرده است.برخی از این مجموعه ها که در سالهای قبل با آنها آشنا شدیم، به شرح زیرند: همـانطـور که مـلاحـظه میشـود رابـطه زیـرمجـموعه بودن بیـن این مجـموعـهها به شـکلQ W ⊆ ⊆⊆⊆ ZR N برقرار است. بهعبارت دیگر تمام مجموعههای اعدادی که تاکنونبا آنها آشنا شده ایم، زیرمجموعههایی از اعداد حقیقی اند. در نتیجه، هر عدد دلخواهی را کهدرنظر بگیریم، باید جایی روی محور اعداد حقیقی داشته باشد و همچنین هر نقطه روی اینمشخص است. در ادامه […]