تمام مطالب برچسب : سرای دانش فدک
مشاورین سرای دانش فدک

مشاورین سرای دانش فدک

گروه مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی انتشارات علمی آموزشی سرای دانش فدک مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک  بهرام بیجنوند  مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک ۰۹۱۹۸۳۰۷۳۱۴ ۰۲۱۷۷۴۹۳۳۶۰ @Bijnavand_Moshaver ✅ سینا احدی ✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک 📱۰۲۱۷۷۴۹۷۲۹۲☎️ ۰۹۱۹۸۷۳۰۰۷۱🆔 @S_Ahady ✅سجاد طباطبایی ✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک 📱۰۹۲۲۳۹۲۹۴۵۴☎️ ۰۲۱۷۷۴۵۶۵۲۱🆔@sajadsr7  مهدی دانادوست  مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک ۰۹۱۹۵۸۲۲۲۴۱ ۰۲۱۷۷۲۱۲۷۰۷ @Mmehdi_Dn ‌  مجتبی دانادوست  مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک۰۹۱۲۶۰۱۵۲۱۷ ۰۲۱۷۷۴۵۲۵۲۲ @Mmojtaba_Dn ✅محمد مهدی شایقی   ✔️ مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک 📱۰۹۳۵۱۱۹۹۳۱۳☎️ ۰۲۱۷۷۴۹۹۸۹۳🆔@Mohamadmahdi_shayeghi