تمام مطالب دسته بندی: گروه مشاورین سرای دانش فدک
مشاورین سرای دانش فدک

مشاورین سرای دانش فدک

گروه مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی استاد نادر شفاعی مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک  بهرام بیجنوند    مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک ۰۹۱۹۸۳۰۷۳۱۴ ۰۲۱۷۷۴۹۳۳۶۰ @Bijnavand_Moshaver  علی شاه ابراهیمی      مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک۰۹۱۲۷۳۶۰۷۱۳ ۰۲۱۷۷۴۹۵۲۳۷ @ASH721  سلمان صفار  مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک ۰۹۰۳۴۱۷۴۹۲۲ ۰۲۱۷۷۴۹۵۸۴۱ @Moshaver_Slmn  مهدی دانادوست    مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک ۰۹۱۹۵۸۲۲۲۴۱ ۰۲۱۷۷۲۱۲۷۰۷ @Mmehdi_Dn  محمد علی جلالی  مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک ۰۹۳۵۲۲۱۸۸۷۸ ۰۲۱۷۷۴۹۷۳۴۲ @Mazemoshaver ‌  علی داروغه ۰۹۱۲۰۶۰۱۷۹۸ ۰۲۱۷۷۴۵۶۵۲۱ @Dr_Alidaroogheh ‌ ‌  مجتبی دانادوست    مشاور مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی سرای دانش فدک۰۹۱۲۶۰۱۵۲۱۷ ۰۲۱۷۷۴۵۲۵۲۲ @Mmojtaba_Dn‌ ‌  رضا الهامی  مشاور مرکز تخصصی […]