میانگین درصد دانش آموزان کنکور ریاضی ۱۴۰۰

میانگین درصد دانش آموزان کنکور ریاضی ۱۴۰۰

هرساله پس از برگزاری کنکور سراسری داوطلبان کنکجاو می شوند که میانگین درصد دروس در کنکوری که گذشته به چه صورت بوده. در این مطلب قصد داریم میانگین درصد داوطلبان کنکور ریاضی در کنکور ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار دهیم پس همراه ما باشید.

یادآوری چند نکته مهم

این آمار توسط انتشارات سرای دانش فدک منتشر می شود و پیش از شروع لازم است که یادآوری کنیم میانگین ذکر شده هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، در آزمون سراسری  سال ۹۸ در درس فیزیک ۱۹/۱۷ درصد داوطلبان درصد منفی و ۲۷/۳۸ درصد از داوطلبان نیز درصد صفر را کسب کرده‌اند (یعنی یا اصلاً به سؤال‌های این درس پاسخ نداده یا به خاطر تعداد پاسخ‌های غلطی که داشته‌اند، درصد آنها صفر شده است)؛ اما در آزمون سراسری سال ۹۹، ۱۸/۴۲ درصد داوطلبان درصد منفی و ۳۱/۷۰ درصد آنها نیز درصد صفر را در درس فیزیک کسب کرده‌اند، و در سال ۱۴۰۰ نیز در همین درس، ۲۴/۷۱ درصد از داوطلبان، درصد منفی و ۳۱/۱۲ درصد از داوطلبان هم درصد صفر را کسب کرده‌اند.

در ضمن، تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز  در آزمون سراسری محاسبه می‌شود (برای فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی جدید (۳ – ۳ – ۶)، که دیپلم خودرا در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر ۳۰ درصد، و برای فارغ‌التحصیلان مشمول نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی‌واحدی، به میزان حداکثر ۲۵ درصد سوابق تحصیلی دیپلم و ۵ درصد سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی، با تاثیر مثبت لحاظ می‌شود). منظور از تاثیر مثبت، این است که اگر نمرات سوابق تحصیلی باعث افزایش نمره کل آزمون داوطلب شود، اعمال می‌شود، و اگر سوابق تحصیلی باعث کاهش نمره کل آزمون داوطلب شود، اعمال نمی‌شود. در جدول  ارایه شده در زیر، به غیر از داوطلبانی که در هر درس درصد نمره خام ۳۳- تا ۳۰/۱- کسب کرده و داوطلبانی که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده و داوطلبانی که کلاً پاسخ نداده یا نمره صفر کسب کرده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های ۱۰ درصدی بررسی شده‌اند. رتبه برتر کنکور ریاضی شدن.

تعداد و میانگین نمرات حاضران در جلسه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰
محدوده نمره خامادبیاتعربیمعارفزبان عمومی
تعدادمیانگین نمره درستعدادمیانگین نمره درستعدادمیانگین نمره درستعدادمیانگین نمره درس
از ۳/۳۳- تا ۱/۳۰-۳-۳۳,۳۱-۳۲,۰۳-۳۳,۳۹-۳۲,۷
از ۳۰- تا ۱/۲۰-۱۲۷-۲۳,۳۹۵-۲۳,۸۱۱۸-۲۳,۳۱۵۹-۲۳,۴
از ۲۰- تا ۱/۱۰-۱۸۱۳-۱۳,۰۸۳۸-۱۳,۳۹۹۲-۱۳,۴۱۸۳۱-۱۳,۳
از ۱۰- تا ۱/۰-۱۸۰۳۳-۳,۶۷۶۶۸-۳,۲۱۰۶۴۵-۳,۳۱۸۱۰۴-۳,۳
صفر یا سفید۱۳۲۹۱۰,۰۱۲۶۶۶۰,۰۱۳۳۰۰۰,۰۴۲۲۹۱۰,۰
از ۱/۰ تا ۹/۹۳۷۱۵۲۵,۳۳۰۲۲۷۵,۶۳۱۷۵۶۵,۴۲۰۷۱۲۴,۹
از ۱۰ تا ۹/۱۹۲۵۷۱۶۱۴,۳۲۷۶۶۵۱۴,۵۲۳۳۸۲۱۴,۳۱۰۷۸۷۱۴,۴
از ۲۰ تا ۹/۲۹۱۶۴۵۰۲۴,۱۲۱۵۰۱۲۴,۲۱۶۸۱۲۲۴,۲۸۱۹۶۲۴,۳
از ۳۰ تا ۹/۳۹۷۲۵۰۳۴,۲۱۰۷۷۷۳۴,۲۹۶۸۱۳۴,۴۵۳۵۷۳۴,۵
از ۴۰ تا ۹/۴۹۳۹۶۳۴۴,۰۷۲۷۹۴۴,۲۷۹۲۹۴۴,۳۴۷۸۹۴۴,۵
از ۵۰ تا ۹/۵۹۱۶۳۹۵۴,۱۳۷۳۰۵۴,۴۴۷۹۰۵۴,۵۳۴۱۸۵۴,۷
از ۶۰ تا ۹/۶۹۸۲۳۶۴,۰۲۳۹۰۶۴,۳۳۶۷۰۶۴,۳۳۳۶۴۶۴,۷
از ۷۰ تا ۹/۷۹۲۶۴۷۳,۷۱۲۰۱۷۴,۳۲۰۳۰۷۴,۳۲۷۸۴۷۵,۰
از ۸۰ تا ۹/۸۹۱۰۲۸۳,۶۴۹۵۸۳,۸۱۱۴۵۸۴,۱۲۹۴۶۸۵,۳
از ۹۰ تا ۹/۹۹۸۹۱,۹۹۶۹۳,۳۳۳۴۹۳,۴۱۳۰۲۹۳,۹
۱۰۰ درصد۰۰,۰۵۱۰۰,۰۴۷۱۰۰,۰۵۸۵۱۰۰,۰
کل۱۲۶۶۳۴۱۱,۵۱۲۶۶۳۴۱۷,۷۱۲۶۶۳۴۱۸,۳۱۲۶۶۳۴۱۴,۳

تعداد و میانگین نمرات حاضران در جلسه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰
محدوده نمره خامریاضیفیزیکشیمی
تعدادمیانگین نمره درستعدادمیانگین نمره درستعدادمیانگین نمره درس 
از ۳/۳۳- تا ۱/۳۰-۱-۳۳,۳۱-۳۳,۳۱-۳۳,۳ 
از ۳۰- تا ۱/۲۰-۶-۲۱,۶۲۸-۲۳,۰۵۹-۲۲,۸ 
از ۲۰- تا ۱/۱۰-۲۵۸-۱۲,۶۷۶۹-۱۳,۰۱۰۳۳-۱۲,۸ 
از ۱۰- تا ۱/۰-۱۹۹۲۱-۲,۱۳۰۴۹۱-۲,۲۲۱۰۷۸-۲,۶ 
صفر یا سفید۳۳۱۹۵۰,۰۳۹۴۱۰۰,۰۴۳۱۲۰۰,۰ 
از ۱/۰ تا ۹/۹۵۶۸۰۹۴,۲۳۸۷۰۱۳,۷۳۹۹۴۳۴,۴ 
از ۱۰ تا ۹/۱۹۱۱۴۴۳۱۳,۷۸۱۷۹۱۴,۱۱۲۳۲۲۱۴,۰ 
از ۲۰ تا ۹/۲۹۳۰۸۸۲۴,۲۳۹۳۸۲۴,۲۵۳۱۰۲۴,۰ 
از ۳۰ تا ۹/۳۹۱۱۹۷۳۴,۲۲۰۵۷۳۴,۵۲۱۳۴۳۴,۲ 
از ۴۰ تا ۹/۴۹۴۸۴۴۳,۹۱۲۸۳۴۴,۴۹۹۷۴۴,۱ 
از ۵۰ تا ۹/۵۹۱۷۰۵۳,۸۷۸۷۵۴,۴۳۸۵۵۴,۱ 
از ۶۰ تا ۹/۶۹۵۱۶۳,۶۵۶۷۶۴,۶۱۷۱۶۴,۱ 
از ۷۰ تا ۹/۷۹۷۷۳,۹۲۶۴۷۴,۶۶۰۷۳,۹ 
از ۸۰ تا ۹/۸۹۴۸۵,۰۱۲۹۸۳,۸۲۰۸۲,۴ 
از ۹۰ تا ۹/۹۹۰۰,۰۲۸۹۳,۶۱۹۲,۴ 
۱۰۰ درصد۰۰,۰۲۱۰۰,۰۰۰,۰ 
کل۱۲۶۶۳۴۳,۹۱۲۶۶۳۴۴,۱۱۲۶۶۳۴۴,۴

تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین درصد داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ دارای رتبه کشوری کمتر از ۱۰۰۰

محدوده نمره خامادبیاتعربیمعارفزبان عمومی
تعدادکمترین درصدمیانگینبیشترین درصدتعدادکمترین درصدمیانگینبیشترین درصدتعدادکمترین درصدمیانگینبیشترین درصدتعدادکمترین درصدمیانگینبیشترین درصد
از ۳/۳۳- تا ۱/۳۰-                
از ۳۰- تا ۱/۲۰-                
از ۲۰- تا ۱/۱۰-                
از ۱۰- تا ۱/۰-۱-۲,۶-۲,۶-۲,۶        ۱-۱,۳-۱,۳-۱,۳
صفر یا سفید۳۰,۰۰,۰۰,۰۲۰,۰۰,۰۰,۰    ۲۰,۰۰,۰۰,۰
از ۱/۰ تا ۹/۹۱۹,۴۹,۴۹,۴۲۹,۴۹,۴۹,۴    ۳۵,۴۶,۷۸,۰
از ۱۰ تا ۹/۱۹۵۱۳,۴۱۵,۰۱۷,۴۲۱۶,۰۱۷,۴۱۸,۷۱۱۴,۷۱۴,۷۱۴,۷۱۰۱۰,۷۱۴,۷۱۸,۷
از ۲۰ تا ۹/۲۹۱۶۲۱,۴۲۵,۳۲۹,۴۸۲۰,۰۲۶,۴۲۹,۴۰۰,۰۰,۰۰,۰۱۳۲۴,۰۲۶,۴۲۹,۴
از ۳۰ تا ۹/۳۹۵۶۳۰,۷۳۵,۴۳۸,۷۱۴۳۰,۷۳۶,۱۳۸,۷۶۳۰,۷۳۵,۱۳۸,۷۲۶۳۰,۷۳۵,۴۳۸,۷
از ۴۰ تا ۹/۴۹۱۵۱۴۰,۰۴۵,۱۴۹,۴۴۷۴۰,۰۴۵,۷۴۹,۴۱۶۴۰,۰۴۵,۸۴۹,۴۶۲۴۰,۰۴۴,۲۴۹,۴
از ۵۰ تا ۹/۵۹۲۰۳۵۰,۷۵۴,۷۵۸,۷۷۵۵۰,۷۵۵,۳۵۸,۷۲۵۵۲,۰۵۵,۶۵۸,۷۶۳۵۰,۷۵۴,۷۵۸,۷
از ۶۰ تا ۹/۶۹۲۹۸۶۰,۰۶۴,۶۶۹,۴۲۲۲۶۰,۰۶۵,۴۶۹,۴۱۲۴۶۰,۰۶۵,۹۶۹,۴۱۰۹۶۰,۰۶۵,۴۶۹,۴
از ۷۰ تا ۹/۷۹۱۷۲۷۰,۷۷۴,۰۷۸,۷۲۸۶۷۰,۷۷۵,۲۷۸,۷۲۴۰۷۰,۷۷۵,۴۷۸,۷۱۶۰۷۰,۷۷۵,۴۷۸,۷
از ۸۰ تا ۹/۸۹۸۶۸۰,۰۸۳,۸۸۹,۴۲۶۷۸۰,۰۸۴,۵۸۹,۴۳۵۲۸۰,۰۸۴,۹۸۹,۴۲۸۶۸۰,۰۸۵,۸۸۹,۴
از ۹۰ تا ۹/۹۹۸۹۰,۷۹۱,۹۹۴,۷۷۱۹۰,۷۹۳,۳۹۶,۰۲۰۲۹۰,۷۹۳,۵۹۶,۰۱۶۹۹۰,۷۹۳,۸۹۶,۰
۱۰۰ درصد ۰,۰۰,۰۰,۰۴۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۳۴۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۹۶۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰
کل۱۰۰۰-۲,۶۶۰,۳۹۴,۷۱۰۰۰۰,۰۷۲,۷۱۰۰,۰۱۰۰۰۱۴,۷۸۰,۸۱۰۰,۰۱۰۰۰-۱,۳۷۶,۸۱۰۰,۰
محدوده نمره خامریاضیفیزیکشیمی
تعدادکمترین درصدمیانگینبیشترین درصدتعدادکمترین درصدمیانگینبیشترین درصدتعدادکمترین درصدمیانگینبیشترین درصد
از ۳/۳۳- تا ۱/۳۰-            
از ۳۰- تا ۱/۲۰-            
از ۲۰- تا ۱/۱۰-            
از ۱۰- تا ۱/۰-            
صفر یا سفید        ۱۰,۰۰,۰۰,۰
از ۱/۰ تا ۹/۹        ۳۵,۸۷,۷۹,۶
از ۱۰ تا ۹/۱۹۱۱۱۱,۴۱۶,۳۱۹,۴۲۱۱,۹۱۱,۹۱۱,۹۶۱۱,۵۱۶,۱۱۹,۱
از ۲۰ تا ۹/۲۹۱۵۸۲۰,۲۲۶,۱۲۹,۸۴۲۴,۵۲۶,۷۲۹,۷۶۲۲۰,۰۲۵,۴۲۹,۶
از ۳۰ تا ۹/۳۹۳۲۸۳۰,۳۳۵,۳۳۹,۹۱۸۳۰,۴۳۶,۳۳۹,۳۱۵۱۳۰,۵۳۵,۵۳۹,۱
از ۴۰ تا ۹/۴۹۳۱۱۴۰,۰۴۴,۲۴۹,۷۷۵۴۰,۰۴۵,۹۴۹,۷۳۱۸۴۰,۰۴۵,۱۴۹,۶
از ۵۰ تا ۹/۵۹۱۳۸۵۰,۰۵۳,۷۵۹,۹۱۹۶۵۰,۴۵۵,۲۵۹,۳۲۴۶۵۰,۵۵۴,۴۵۹,۱
از ۶۰ تا ۹/۶۹۴۷۶۰,۲۶۳,۴۶۹,۶۳۴۳۶۰,۰۶۵,۴۶۹,۷۱۴۳۶۰,۰۶۴,۰۶۹,۶
از ۷۰ تا ۹/۷۹۵۷۰,۳۷۲,۵۷۴,۳۲۱۴۷۰,۴۷۴,۸۷۹,۳۵۱۷۰,۵۷۴,۰۷۹,۱
از ۸۰ تا ۹/۸۹۲۸۳,۰۸۵,۳۸۷,۵۱۲۰۸۰,۰۸۳,۹۸۹,۷۱۹۸۰,۰۸۲,۵۸۸,۶
از ۹۰ تا ۹/۹۹۰۰,۰۰,۰۰,۰۲۷۹۰,۴۹۳,۷۹۷,۱۰۰,۰۰,۰۰,۰
۱۰۰ درصد۰۰,۰۰,۰۰,۰۱۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰,۰۰,۰
کل۱۰۰۰۱۱,۴۴۰,۶۸۷,۵۱۰۰۰۱۱,۹۶۶,۲۱۰۰,۰۱۰۰۰۰,۰۴۹,۳۸۸,۶

نظر شما در این باره چیست؟

برای دریافت مشاوره کنکور از برترین مشاورین تحصیلی کشور کلیک کنید

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *